privacy

De gegevens over uw gezondheid, psychologisch, lichamelijk en andere omstandigheden zijn privé en daar wil de praktijk aan bijdragen.

Immers, als u te maken heeft met een hulpverlener in de (geestelijke) gezondheidszorg, dan wilt u op hem of haar kunnen rekenen voor wat betreft het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. U mag als cliënt verwachten dat de deskundigheid op orde is en dat uw privacy beschermd is en blijft.

MERCURIUS – Psychologische Expertise houdt zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Hieronder vindt u een samenvatting van ons streven.

Geen gegevensverstrekking aan derden
De wet is de basis van het privacy beleid van de praktijk. De gegevens over uw gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en dat moet ook zo blijven. Daarom verstrekken we uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

U heeft recht op inzage en correctie van uw gegevens
U heeft het recht uw gegevens in te zien, zoals deze binnen het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de praktijk zijn opgeslagen. Hiervan kan eventueel ook een kopie worden verstrekt. Zijn gegevens in uw dossier onjuist, dan kunt u schriftelijk een correctie daarvan aanvragen. Binnen vier weken zal de praktijk dan laten weten of aan uw verzoek kan worden voldaan. Deze route lijkt misschien wat formeel. Dit wordt echter bewust gedaan: een formele en controleerbare afwikkeling voorkomt misbruik en misverstanden.

Bescherming tegen verlies van uw gegevens
Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik of verwerking. Uw behandelaar heeft uiteraard toegang tot uw gegevens, maar heeft daarover een geheimhoudingsplicht.

In de praktijk bestaan alleen ook uitzonderingen. Het kan gebeuren dat anderen toch inzage krijgen in uw gegevens. Hieronder worden drie bijzondere situaties beschreven:

Goede samenwerking
Soms ontstaan er contacten met andere hulp- of zorgverleners waarbij u in zorg bent. Via uw behandelaar nemen dan deze mensen kennis van uw gegevens. Soms is dat nodig, omdat zij anders in uw belang hun werk niet goed kunnen doen.
Gezondheid voorop
Het is vrij uitzonderlijk, maar er kan een situatie ontstaan waarin de gezondheid van een cliënt echt gevaar loopt. Bijvoorbeeld ingeval van levensgevaar of huiselijk geweld. Op die momenten staat de bescherming van de gezondheid van cliënt voorop en wordt informatie uitgewisseld voor een passende zorg- en hulpverlening.
Wet of rechter
Verder blijft over dat wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak een reden kunnen zijn dat de praktijk gegevens moet afstaan. Dit laatste komt in de praktijk overigens bijna niet voor.

In alle andere situaties zijn en blijven uw gegevens voor derden buiten beeld, tenzij u zelf aangeeft dat u er geen bezwaar tegen hebt dat iemand anders uw persoonlijke gegevens onder ogen krijgt.

Actueel en toegankelijk
Alle afspraken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in ons privacy policy. Dit beleid wordt steeds geactualiseerd, zodat de praktijk qua gegevensbescherming in de pas blijft lopen met de landelijke regels.

Overige vragen
Alle verwerkingen van gegevens worden vastgelegd door de Functionaris gegevensbescherming van MERCURIUS – Psychologische Expertise. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen over privacy in het algemeen en het privacy beleid van de praktijk. Dit kan door te mailen naar privacy@mercuriuspsychologie.nl.

Per post mag natuurlijk ook:
MERCURIUS – Psychologische Expertise
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Haakshof 52
7433 EH  Schalkhaar