aanmelding en behandeling

stap 1: een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Als u -veelal op verwijzing van uw huisarts- contact zoekt met de praktijk, zult u allereerst worden uitgenodigd tot een vrijblijvend kennismakingsgesprek dat kosteloos is.
U kunt hierin vertellen waarvoor u komt en wat u hoopt te vinden binnen de praktijk. In dit gesprek kunnen wij beiden bekijken of er van beide kanten genoeg vertrouwen is dat een verdere behandelrelatie kan worden opgebouwd. Meestal kan dit reeds worden vastgesteld na afloop van het eerste gesprek, soms ook hebben mensen de behoefte er nog even over na te denken.

Als dit echter voor beide partijen als positief en haalbaar wordt beschouwd, krijgt u een ROM-vragenlijst mee. ROM staat voor Routine Outcome Measurement en heeft als doel te meten of de behandeling die u ondergaat ook daadwerkelijk effectief blijkt. Daartoe wordt u aan het begin en aan het eind van de behandeling -en bij langere trajecten binnen de SGGZ om het half jaar- middels een vragenlijst bevraagd naar uw psychisch welbevinden. Binnen de praktijk gebruiken wij daarvoor de SQ-48: een vragenlijst voor het meten van psychische symptomen.

stap 2: de intakefase

Binnen de intakefase wordt verder uitgediept waar de hulpvraag ligt. Soms kan hierbij gebruik gemaakt worden van psychodiagnostische vragenlijsten teneinde de hulpvraag verder te verduidelijken. Door observatie en informatie uit de gesprekken wordt allengs een beeld gevormd van uw problematiek. Om de behandeling goed te laten aansluiten bij uw klachten, dient er tevens een DSM-classificatie te worden vastgesteld: een naam voor de door u ingebrachte klachten. Deze DSM-classificatie is eveneens noodzakelijk om bij uw ziektekostenverzekering de psychologische hulpverlening vergoed te krijgen. Het inzicht verkregen uit de intakefase wordt gebruikt om tot een geschikt behandelplan te komen. Als wij het beiden hierover eens zijn gaan wij over tot

stap 3: de behandeling

Tijdens de behandeling kan er gebruik worden gemaakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness, met interventies vanuit de hypnotherapie, psychoanalytische psychotherapie en persoonsgerichte therapie. Psychologische behandeling is een proces waarin samenwerking tussen psycholoog en cliënt voorop staat: alleen dan zult u zelf kunnen profiteren van de behandeling.

Stap 4: afronding behandeling

Als de behandeling effectief blijkt zal na verloop van tijd de behandeling afgerond kunnen worden. Wederom zal er dan weer een ROM-vragenlijst ingevuld worden, en tevens zal er met u een evaluatiegesprek plaatsvinden, waarin de vragen centraal staan wat voor u heeft gewerkt, wat voor u niet heeft gewerkt en wat u hebt gemist in de behandeling. Ook bestaat er ruimte voor het bespreken van de rol van de behandelaar.

Als de behandeling niet zo goed verloopt, nauwelijks effectief blijkt, dan is het zinvol deze behandeling niet te lang te laten voortduren. Doordat behandelaar doorlopend alert is op signalen die hierop wijzen, zal dit voorkomen dat een nutteloos behandeltraject verder wordt voortgezet. We zullen dan wellicht voortijdig moeten besluiten om de behandeling te stoppen.

Bij afronding wordt er -mits u daar toestemming voor geeft- de huisarts op de hoogte gesteld van het behaalde resultaat.